1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautifully en een klantt waarop Beautifully deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Beautifully


Beautifully zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

En de klant  inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken


Een afspraak die telefonisch, in de studio of per e-mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de klant gereserveerd.


De klant moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Beautifully middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; www.salonbeautifully.nl.


Bovenstaande punten gelden ook indien de klant een andere behandeling wenst dan is afgesproken.


Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, berekenen wij het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant.

Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beautifully de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.


4. Betaling


Beautifully vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Beautifully vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy


De klant voorziet Beautifully voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautifully aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beautifully behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.6. Geheimhouding


Beautifully is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens

de behandelingen.


7. Aansprakelijkheid


Beautifully is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautifully uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautifully is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie


Beautifully geeft de klant 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.


Deze garantie vervalt indien:


• De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

• De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.

• De klant andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in het verzorgingsadvies, niet heeft opgevolgd.


9. Beschadiging & diefstal


Beautifully heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautifully meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten


Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Esther Castens van Beautifully. Beautifully moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautifully de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

I

11. Nailart


Indien Beautifully een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.


12. Behoorlijk gedrag


De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautifully het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


13. Salon


In de salon is ruimte voor maximaal 2 klanten. Meer dan 2 klanten worden niet in de salon toegelaten.


14. Recht


Op elke overeenkomst tussen Beautifully en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.